แจ้งโรงเรียนในฝันกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์และค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2557-2558

ให้โรงเรียนในฝันกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์และค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2557-2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  8  เมษายน  2559

ในลิงค์นี้   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดันสถานศึกษาไป https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kr9HJfIjdbNq_QMx8QSuPFslUuHTbYCNCaqc_s04scg/edit?usp=sharing

ค่าเฉลี่ย  ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ปี 2557-2558 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_M-CS6TmHLdSUkFWj4UuneG-kN99QTJwDIJTDQMVmUs/edit?usp=sharing

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1