โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รุ่นที่ ๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ และมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_0831 IMG_0832 IMG_0833 IMG_0834  IMG_0836 IMG_0837 IMG_0838 IMG_0839 IMG_0840 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844 IMG_0845

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1