ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน

และรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลุงพลู

ประจำปีการการศึกษา 2558 

เมื่อ วันพฤหัสบดี  ที่ 31  มีนาคม  2559

*********

2

3

4

5

7

8

😆 😆  😆

ติดต่อเรา