สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (73 โรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.56) และโรงเรียนที่มีนักเรียน

ต่ำกว่า 120 คน (1-120คน) ในปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.57ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มเติม)

ให้รายงานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กตามแบบกรอกข้อมูลที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยให้โรงเรียนจัดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 kob kob1 kob2

ติดต่อเรา