เอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ ศธ.04153/ว1172 ลว.25 มี.ค.59

แจ้งเรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 นั้น ขอจัดส่งเอกสารแนบเพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

ติดต่อ สพป.สก.1