ขอความร่วมมือในการเผยแพร่พระสยามเทวาธิราช

ด้วยสำนักส่งเสริมพุทธมงคลรัตน์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

ได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาพระสยามเทวาธิราช หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว สร้างขึ้นด้วยหินชนิดพิเศษ

หุ้มด้วยทองและนาค ตามลักษณะพระพุทธรูปและกระทำพิธีกรรมพุทธาภิเษกเบิกพระเนตรถูกต้อง

ตามหลักพระพุทธศาสนาทุกประการ พร้อมทั้งปลุกเสกผงว่านเกสรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา

ในการนี้  คิดค่าจัดสร้างพระสยามเทวาธิราช สีทอง องค์ละ 1,065 บาท  สีนาคองค์ละ 990  บาท

หากมีความประสงค์จะจัดสร้างสามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยตรง ที่สำนักส่งเสริมพุทธมงคลรัตน์

3/4  หมู่ที่ 9  ซอยวัดแก้วไพฑูรย์  ถนนเอกชัย  แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150

โทร. 02-8939700  ตามบัญชีรายชื่อที่ประสงค์จะสั้่งจองพระพุทธรูป  ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

90001 90002

ติดต่อเรา