สำรวจข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนในฝันทุกท่าน

เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนในฝัน สังกัด สพฐ. ต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในฝัน ทั้ง 2,366 โรง เสนอท่านเลขา (ด่วนมาก)  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือมายังท่านโปรดแจ้งผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน โดย Link แบบสอบถามข้างล่างนี้ โดยคลิกเข้าไปตอบแบบสอบถามข้อมูลโรงเรียนในฝันแล้ว ส่งกลับภายในวันที่ 1 เมษายน 2559    https://docs.google.com/forms/d/1W0ZbNytzEEc5xR9nJrnvIbdkYYekN09WWjXuasLBK7g/viewform?c=0&w=1&usp=send_form

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1