แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สมัครเข้ารับการทดสอบ CEFR ปี 2559 กรอกข้อมูล

แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สมัครเข้ารับการทดสอบ CEFR  ปี 2559
กรอกข้อมูลตำแหน่งและปีที่เกษียณ  ในลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KYAheRPeAVCDwmS48sdrQ9VoP-jga1XN0GwD1U3eimQ/edit?usp=sharing  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  มีนาคม  2559    “ศน.นิธิวดี ป่าหวาย”

ติดต่อเรา