ประกาศสำนักงานสาธารณสุขฯ ระบบสอบกลาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขฯ ระบบสอบกลาง (Addmissions) เรื่องการสอบคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบสอบกลาง โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.admissison.pi.in.th สอบถามโทร ๐๒ – ๕๙๐ ๑๘๓๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1