ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ MOA

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ MOA การขยายพันธุ์พืช และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยจัดการฝึกอบรมเป็น ๓ รุ่น  โดยวิทยากรที่ผ่านการอบรมจากประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๗ – ๔๒๕๓๗๘ และ ๐๘๒ – ๒๑๘๕๖๕๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา