ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.dcy.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” สอบถามโทร ๐๒ – ๖๕๑ ๖๙๓๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา