มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีการรับทราบปัญหาและอุปสรรค/ให้ขยายเวลา/ชะลอการดำเนินการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยให้ขายเวลาการจัดทำรูปแผนที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับประถมศึกษาออกไปอีก ๑๘๐ วัน และให้ชะลอเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับอนุบาลเพื่อประเมินการดำเนินการในภาพรวม และอนุมัติให้ขยายเวลาในการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการ (Zoning) ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการออกไปอีก ๑๘๐ วัน และสามารถติดตามอ่านรายละเอียดคำสั่งดังกล่าวได้ที่ http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order22-2558.pdf

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1