การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 1172 แจ้งให้สถานศึกษาสำรวจรายชื่อเด็กที่เกิด พ.ศ.2553 โดยขอคัดลอก ทร.14 จากที่ว่าการอำเภอ พร้อมจัดทำแบบ บค.03 เพื่อปิดประกาศให้ผู้ปกครองทราบ และส่ง สพป.ภายใน 15 มิ.ย.2559 นั้น สำหรับสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น สพป.ได้ประสานขอคัดลอก ทร.14 รวมทั้งอำเภอแล้ว จึงขอให้สถานศึกษาในอำเภอเมืองสระแก้ว ติดต่อขอรับข้อมูลที่คัดลอกจาก ทร.14 ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.(เมื่ออำเภอเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดพิมพ์ให้เสร็จแล้ว สพป.จะแจ้งให้ ร.ร.มารับต่อไป) สำหรับอำเภออื่น ๆ ให้ ร.ร.ติดต่อขอคัดลอกที่อำเภอ หรือเทศบาลโดยตรง โดย สพป.มีหนังสือขอความร่วมมือถึงทุกอำเภอเรียบร้อยแล้ว