ประชาสัมพันธ์

 

 

 

แจ้ง ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของ ในระหว่างวันที่

11 – 13  มิถุนายน  2557  ที่ โรงแรมเมธาวลัย  จังหวัดเพชรบุรี นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแแก้ว เขต 1 มีจำนวน 6 โรงเรียน

ดังนี้

1.โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

2. โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

3.โรงเรียนบ้านคลองอุดม

4. โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

 

 

5. โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

6. โรงเรียนวัดพวงนิมิต

ติดต่อเรา