ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙    ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยมีนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้ชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบริหาราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบโล่รางวัลให้แก่ นางสมพร ฟักแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต อำเภอคลองหาด สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๘

IMG_001 IMG_0002 IMG_002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0036 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0099 IMG_9963 IMG_9964 IMG_9965 IMG_9966 IMG_9967 IMG_9968 IMG_9969 IMG_9970  IMG_9972 IMG_9974 IMG_9976 IMG_9978 IMG_9979 IMG_9980 IMG_9981 IMG_9982 IMG_9983 IMG_9987 IMG_9988 IMG_9989 IMG_9990 IMG_9991 IMG_9992 IMG_9993 IMG_9994 IMG_9995 IMG_9996 IMG_9997 IMG_9998 IMG_9999 pSC_8720 pSC_8721 pSC_8722 pSC_8726 pSC_8730

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต