ใจรัก ผูกพัน ฝันม่วงขาว

22  มีนาคม  2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2,  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เชิญชมภาพบรรยากาศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23 24

25

ติดต่อ สพป.สก.1