รายงานผลการใช้ข้อสอบกลางปี58

กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ ได้นำรายงานผลการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง เฉพาะคะแนนรายบุคคล

ขึ้นใน Remote Drive กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ให้โรงเรียนสามารถ Download นำคะแนนของนักเรียนรายบุคคล

ไปใช้ได้แล้ว และให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วย หากมีสิ่งใดผิดพลาดให้แจ้งกลุ่มงานวัดฯ เพื่อ

ประสานแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1