รายงานข้อมูลนักเรียนยุบรวม เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2557

แจ้งโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) โรงเรียนบ้านคลองหินปูน  โรงเรียนวัดพวงนิมิตและโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนยุบรวม/เลิกล้มโรงเรียนขนาดเล็กให้รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนยุบรวม/เลิกล้ม

เพื่อขอรับการจัดตั้งงบประมาณปี 2557 รายการค่าพาหนะยุบรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตามแบบรายงานที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557

ติดต่อ สพป.สก.1