ประชุมการจัดทำวิทยะฐานะ

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมบรรยาย การประชุมชี้แจงการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตาม ว 13/2556 ให้แก่ข้าราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

IM0001 IMG_9454 IMG_9455 IMG_9456 IMG_9457 IMG_9458 IMG_9459 IMG_9460 IMG_9461 IMG_9462 IMG_9463 IMG_9464 IMG_9465 IMG_9466 IMG_9467 IMG_9468 IMG_9469 IMG_9470 IMG_9471 IMG_9472 IMG_9473 IMG_9475 IMG_9476 IMG_9477

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา