แจ้งโรงเรียนนำร่องโรงเรียนประชารัฐรับคู่มือในโครงการสานพลังประชารัฐ

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนประชารัฐทั้ง 10 โรง (ดังแนบ) ให้มารับคู่มือในโครงการสานพลังประชารัฐและคำชี้แจงศูนย์ปฏิบัติการโครงการโรงเรียนประชารัฐ ได้ที่ ศน.สากล ภายในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559 และส่งแบบสำรวจคืนในวันที่ 29 มีนาคม 2559  Scan  2

ติดต่อเรา