การยืนยันและข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2559) ครั้งที่ 2

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยให้ใช้ข้อมูลการประเมิน ครั้งที่ 5 (31  มกราคม 2559)  ตามที่โรงเรียนได้รายงานในระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์  E-MES เป็นฐานในการยืนยันข้อมูล (รายละเอียดตามไฟล์ excel จำแนกตามรายชั้น) ในระบบ SK1 CLOUND (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  25  มีนาคม  2559 นั้น

ขณะนี้ได้มีสถานศึกษาบางแห่งได้เข้ามายืนยันและแก้ไขข้อมูลแล้ว  แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าข้อมูลที่แก้ไขยังไม่สมบูรณ์ (จำนวนนักเรียนรวมที่จำแนกตามผลการประเมินการอ่านและการเขียน ยังเกินจำนวนนักเรียนปกติ ให้แก้ไขใหม่เนื่องจากคำนวณร้อยละเกิน 100)  จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยัน  และสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้ว  ให้เข้าไปยืนยันและตรวจสอบผลในระบบ SK1 CLOUND (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)  อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ E-MES   ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  25  มีนาคม  2559

ติดต่อ สพป.สก.1