การกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนดและรายงานผลการดำเนินการการเลือก การใช้และจัดซื้อหนังสือหนังสือเรียนตามแบบรายงานที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 5 เมษายน 25591134 11341 11342 11343

ติดต่อเรา