พิธีปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

วันที่ 22  มีนาคม   2559

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558

111 112
113 114
115 116
117 118
119 120
121 122
123 125
124 126
128 128
129 131
Message us