พิธีปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่  21  มีนาคม  2559

โรงเรียนบ้านเทศมงคล  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา

และผู้ปกครองนักเรียน

จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2558

และประชุมผู้ปกครองนักเรียน

8 24

41 48 50 52 102 103  105 222 333 444 555 666 777 888 999104111

😀 ปาริฉัตร  ถ่ายภาพ   😀 

ติดต่อ สพป.สก.1