เรื่อง การยืนยันข้อมูลผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 5 (31 มกราคม 2559)

แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  เนื่องจากมีความเร่งด่วนในระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยให้ใช้ข้อมูลการประเมิน ครั้งที่ 5 (31 มกราคม 2559)  ตามที่โรงเรียนได้รายงานในระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์  E-MES เป็นฐานในการยืนยันข้อมูล (รายละเอียดตามไฟล์ excel จำแนกตามรายชั้น) ในระบบ SK1 CLOUND (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  25  มีนาคม  2559  ดังนี้

  1. ในช่องจำนวนนักเรียน (1) ปกติ + บกพร่องทางการเรียนรู้ (ถ้ามี) ให้ใส่จำนวนนักเรียนทั้งหมด คือ  รวมนักเรียนทุกประเภท (ปกติและไม่ปกติ) ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันขณะดำเนินการ  ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
  1. ในช่องจำนวนนักเรียน (2) บกพร่องทางการเรียนรู้ (ถ้ามี) คือ เด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาทุกประเภท ซึ่งถือว่า ไม่ใช่เด็กที่มีสติปัญญาโดยทั่วไป อนึ่ง กรณีถ้าเด็กมีอวัยวะอื่นๆ ไม่สมส่วน ผิดปกติ แต่ถ้ามีสติปัญญาทั่วไปเหมือนเด็กปกติก็ไม่นับเป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยให้นับเป็นเด็กปกติและต้องประเมินระดับการอ่านการเขียนด้วย  ทั้งนี้ ให้อยู่ในวินิจฉัยและการตัดสินใจของโรงเรียนต้นสังกัด  ดังนั้น จำนวนนักเรียนในช่องที่ (2) นี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของช่องที่ (1)
  1. ในช่องจำนวนนักเรียนปกติ ให้นำมาจำแนกตามระดับผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  (ไม่ต้องนำจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้มานับรวมในช่องของผลการประเมิน 7 ช่อง)  ซึ่งมีช่องย่อยแบ่งเป็น 7 ระดับ โดยผลรวมของแต่ละช่องของการประเมิน จะต้องเท่ากับผลรวมนักเรียนปกติ (ซึ่งจะเท่ากับ ช่องที่ (1) ลบด้วยช่องที่ (2) 
  1. หากผลการประเมินอยู่ในระดับการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ป.1 – 3) / อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง (ป.4-6)  ให้ระบุสาเหตุ   ที่ทำให้นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ช่องของหมายเหตุ
  1. ให้โรงเรียนระบุผลการตรวจสอบ หากโรงเรียนยืนยันข้อมูลว่านักเรียนในสังกัดมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เดิม (31 มกราคม 2559) ให้กาเครื่องหมาย (ถูก) ในช่องยืนยันข้อมูล แต่ถ้าโรงเรียนได้ตรวจสอบแล้ว พบว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ตรงกับผลการประเมินครั้งที่ 5   ให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลผลการประเมินในแต่ละระดับในไฟล์ excel ได้ทันที  (ไม่ต้องกรอกในระบบ E-MES)
  1. หลังจากเสร็จสิ้นการยืนยัน/แก้ไขข้อมูล ให้ระบุชื่อ – สกุล  ผู้รายงานให้ครบถ้วน

         ทั้งนี้  ให้ยืนยันและแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ศน.ประไพ ฉายอรุณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ/สมพิศ  สุวรรณชัย  กลุ่มนโยบายและแผน)

ติดต่อเรา