ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
“ปัญหาหยุดยั้ง…ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
วันที่ 17-18 มีนาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

001

002

003

004

005

006

ติดต่อ สพป.สก.1