เสนอของบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2559 และปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้จัดส่งเอกสารตามแบบรายงานที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 25591101 11011 11012 11013 11014

ติดต่อ สพป.สก.1