ทัศนศึกษา

16  มีนาคม  2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-2  และประถมศึกษาปีที่  2

ณ   โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526

ติดต่อ สพป.สก.1