การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะ อนุ ก.ต.ป.น.

10  มีนาคม  2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้รับการประเมินภายในสถานศึกษาจากคณะ อนุ ก.ต.ป.น.

นำโดย  ศน.สุจินต์  ศรีสรวล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศน.สากล  พรหมศิริเดช  และ  ผ.อ.ไพรัช  ช่างไม้  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

1

14

10

9

13

12

11

8

7

6

2

5

4

3

ติดต่อเรา