พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเครือข่ายบ้านแก้งฯ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาในสังกัด  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านแก้งสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายฯ จำนวน ๗ แห่ง นำลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ จำนวน ๑๐๗ คน วิทยากร ๓๕ คน ร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้ ซึ่งดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

IMG_9261 IMG_9264 IMG_9268 IMG_9269 IMG_9271 IMG_9272 IMG_9273 IMG_9274 IMG_9275 IMG_9276 IMG_9278 IMG_9279 IMG_9280 IMG_9281 IMG_9282 IMG_9283 IMG_9284 IMG_9290 IMG_9291 IMG_9292 IMG_9293 IMG_9297 IMG_9300 IMG_9301  IMG_9304 IMG_9305 IMG_9306 IMG_9307 IMG_9308 IMG_9309 IMG_9314 IMG_9316 IMG_9320 IMG_9321 IMG_9322 IMG_9323 IMG_9324   IMG_9327 IMG_9329 IMG_9331 IMG_9332 IMG_9333 IMG_9334 IMG_9335 IMG_9337IMG_9325

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา