การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558  โดยบันทึกผลงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 นั้น ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว4752 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558  ในการนี้มีโรงเรียนยังไม่ได้รายงานผลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ขอให้ทุกโรงเรียนรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ระบบจะปิดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ถ้าเลยกำหนดโรงเรียนต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่รายงานให้เขตทราบด้วย Scan

ติดต่อเรา