โครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน

   กลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์

จัดโครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน  เทิดพระเกียรติ ต้านยาเสพติด

ประจำปีการศึกษา 2558

ณ  วัดบ้านด่าน

วันที่ 14 – 16 มีนาคม  2559

************* 

 2 4 5 3 67.1 7 8

 

ติดต่อเรา