ประเมินภายในสถานศึกษา

                            โรงเรียนบ้านลุงพลู รับการประเมินภายใน

                      จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

                                              เมื่อวันศุกร์   ที่  11 มีนาคม 2559

                                                            ****************

                                      2    3

 

ติดต่อเรา