กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี เครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์

                               เครื่อข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                                 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

                                                          ณ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

                                                           เมื่อวันที่  7 – 9   มีนาคม   2559

                                                                           *********

3 24 5 6

ติดต่อ สพป.สก.1