ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงานทางด้านเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันความสามารถผลงานทางด้านเทคโนโลยี ในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๖ โรงเรียนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.taictyouth.com โทร ๐๒ – ๖๖๑ ๗๗๕๐ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1