ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าพัฒนาศักยภาพ

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าพัฒนาศักยภาพโดยการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน ๒๓ หลักสูตร ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๘๗-๙๗๗ ๘๖๖๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1