ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ร่วมส่งผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ร่วมส่งผลงานที่สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ http://www.scisoc.or.th ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ สอบถาม โทร ๐๒ – ๒๕๒ ๗๙๘๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา