ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดการพูด “การต่อต้านการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดการพูด ประจำ ปี ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักถึงผลเสียหาย และภัยร้ายแรงจาการทุจริต ชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.nacc.go.th โทร ๐๒ – ๒๘๒ ๘๒๐๔ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา