ขอเชิญผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองรับเงินเยียวยา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการช่วยเหลือเงินเยียวยา เงินฟื้นฟูสมรรถภาพและเงินยังชีพ และอนุมัติการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ในโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลกมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ผู้มีความประสงค์จะขอรับเงินเยียวยาดังกล่าว ให้ดูรายละเอียดการขอรับเงินได้ที่ www.dsdw.go.th และ www.psc.opm.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน