ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

อำเภอเมืองสระแก้วร่วมกับหน่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว จะจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อขอรับบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลัดกะสัง อำเภอเมืองสระแก้ว ผู้มีความประสงค์สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1