ACT NOW CHILDREN’S FUND มอบสิ่งของให้นักเรียน

วันที่ 14 มีนาคม 2559

บริษัท ACT NOW CHILDREN’S FUND

ได้กรุณาส่งตัวแทนมามอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับจัดการเรียนการสอน

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปักหลักขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

IMG_4670 IMG_4667 IMG_4662 IMG_4658 IMG_4652 IMG_4642

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา