การสอบอ่านชั้นป.1

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้จัดส่งคู่มือการสอบอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใน Remote drive กลุ่มนิเทศเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียน Download มาศึกษาเพื่อดำเนินการสอบ

ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ส่วนข้อสอบหากไม่พอให้โรงเรียนดำเนินการถ่ายเอกสารได้เลย

ติดต่อ สพป.สก.1