ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ

ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการโครงการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ผลการประเมินเป็นสารสนเทศในการพัฒนาครูให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามความสามารถของครูแต่ละคน และนำสารสนเทศที่ได้จากการประเมินฯ มาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้วางแผนการพัฒนา  สพฐ. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่ายังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนแก้ไขและตรวจสอบข้อมูล  โดยทำการแก้ไขข้อมูลใน Excel online ที่ ลิงค์นี้  https://drive.google.com/file/d/0BzO76J62IXsQU3RlRGl5STFQcDg/view?usp=sharing   ภายในวันที่  22  มีนามคม 2559  “ศน. นิธิวดี  ป่าหวาย” Scan

ติดต่อเรา