การฝึกอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ สู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของผู้เรียน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขามะกา อำเภอเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๑๔๖ โรงเรียน รวม ๒๘๑ คน เข้ารับการฝึกอบรม

IMG_8622 IMG_8625 IMG_8627 IMG_8629 IMG_8631 IMG_8633 IMG_8634 IMG_8635 IMG_8636 IMG_8638 IMG_8639 IMG_8641 IMG_8642 IMG_8643 IMG_8644 IMG_8645 IMG_8646 IMG_8647 IMG_8648 IMG_8649 IMG_8650 IMG_8653 IMG_8655 IMG_8656 IMG_8657 IMG_8660 IMG_8661 IMG_8662

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1