การสอบปลายปีการศึกษา 2558

การสอบปลายปีการศึกษา  2558

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  

ระหว่างวันที่  10-11  มีนาคม  2559

15331 14629

15332 15333

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1