โรงเรียนบ้านห้วย นำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา