ประเมินคุณภาพภายใน

วันที่ 11 มีนาคม 2559

โรงเรียนบ้านเทศมงคลรับการประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2558

นำโดย

ท่านผอ.พิจิตร บำรุงชาติ           อ.ธิติมา โฮมแพน           ศน.สุติมา คำแฝง

IMG_7139 IMG_7135 IMG_7140 IMG_7141 2 IMG_7154 IMG_7157 IMG_7160 IMG_7161 4 IMG_7121 IMG_7123 1 IMG_7166 3 IMG_7172

ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินที่ได้ให้คำแนะนำ

เราชาวเทศมงคลจักนำคำแนะนำของท่านมาพัฒนางานในโรงเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ติดต่อเรา