ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายศานิตย์ นาคสุขศรี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธาน

IMG_9148 IMG_9147 IMG_9146 IMG_9144 IMG_9143 IMG_9142 IMG_9141 IMG_9140 IMG_9137 IMG_9134 IMG_9132 IMG_9131 IMG_9130 IMG_9129 IMG_9128 IMG_9126 IMG_9124

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา