การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

ให้ ร.ร.ในสังกัดดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ ว1001  และแจ้งให้ ผอ.ร.ร.จัดส่งผลการปฎิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.58-31 มี.ค.59) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอ 4 ส่งภายในวันที่ 17 มี.ค.59IMG_0002

ติดต่อ สพป.สก.1