สอบ NT และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
จัดกิจกรรมสอบ สอบ NT  ป.3
และใช้ข้อสอบกลาง (ป.2,4,5,ม.1,ม.2 )
คณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านคลองเจริญ
วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2559

8271 8272 8273 8274 8275  8277

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

จตุพร  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1